06 - 547 028 33

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Mr. T.E. Deurvorst, hierna genoemd “de Adviseur” ten behoeve van een rechtzoekende, hierna genoemd “de Cliënt”, en op alle andere rechtsverhoudingen tussen de Adviseur en de Cliënt.

Tenzij anders overeengekomen is de Cliënt aan de Adviseur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, c.q. een deel daarvan, vermenigvuldigd met het door de Adviseur met de Cliënt besproken uurtarief. Naast het honorarium is de Cliënt aan de Adviseur verschuldigd de verschotten die de Adviseur ten behoeve van de Cliënt betaalt, zoals bijvoorbeeld reiskosten, kosten van deskundigen (waaronder procesadvocaat) en afschriften en leges. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met omzetbelasting voor zover deze door de Adviseur is verschuldigd.

De declaraties van de Adviseur dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cliënt over het openstaande bedrag de handelsrente, dan wel, indien de Cliënt particulier rechtzoekende is, de wettelijke rente verschuldigd.

Indien een of meer derden in verband met aan de Adviseur opgedragen c.q. daaruit voortvloeiende werkzaamheden, dienen te worden ingeschakeld, zal de Adviseur, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de Cliënt. Bij de selectie van die derde(n) zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor fouten of tekortkomingen van die derde(n) in de uitvoering van die diensten kan door de Adviseur geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Iedere aansprakelijkheid van de Adviseur voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of anderszins verband houdende met een door of namens de Cliënt verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval aanspraak bestaat uit hoofde van de door de Adviseur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien derden een vordering of aanspraak mochten hebben jegens de Adviseur in verband met werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten voor of ten behoeve van de Cliënt, zal de Cliënt, behoudens opzet of grove schuld van de Adviseur, de Adviseur dienaangaande vrijwaren en zonodig schadeloos stellen.

De rechtsverhouding tussen de Adviseur en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele daaruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie. Laatst gewijzigd: 23 februari 2015

> download pdf